BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Tárgyfelvétel

008 - Kérelem ismételt tárgyteljesítésre javító céllal a képzésen már teljesített tárgyból 

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (100. §) alapján javító céllal tantárgyat felvenni a teljes tanulmányi idő alatt legfeljebb a képzés mintatanterv szerinti kreditösszegnek (félévek száma * 30 kredit) 10%-áig lehet. Ez BSc képzésen 21 kreditnyi, osztatlan képzésen 30 kreditnyi tárgyat jelent.

 • a javító célú ismételt tantárgyfelvétel során a korábban az érintett tantárgyból megszerzett kredit nem vehető el, továbbá a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet kell figyelembe venni. 

 • ugyanazon tantárgy esetében legfeljebb egy alkalommal élhet a hallgató a javító célú ismételt tantárgyfelvétel lehetőségével. A tantárgy javító célú ismételt teljesítése esetén az érdemjegy a súlyozott tanulmányi átlag számításánál helyettesíti a korábban megszerzett érdemjegyet, azonban a kreditindex, a korrigált kreditindex és a teljesítményindex számításánál nem vehető figyelembe. 

 • vizsgás tárgyak esetében csak vizsgázni kell a vizsgaidőszakban, félévközi jegyes tárgyaknál azonban valamennyi tárgykövetelményt újból teljesíteni kell. 

A kérvény elérhetősége: Az adott félév regisztrációs hetének első napjától a szorgalmi időszak utolsó hetének (feldolgozási hét) első napjáig. 

Kérvény díja: Az Nftv. 82. § (2) bekezdése alapján egy kurzus ismételt felvételének díját (4500 Ft) a hallgató köteles előzetesen megfizetni.  A befizetett díj nem téríthető vissza. A térítési díj befizetésének hiányában a korábbi érdemjegy nem javítható.

 

018 - Tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem

Milyen esetben adható le a kérvény?

 •  a tantárgy felvételére a mintatanterv szerint jogosult lennék, de a tanulmányi rendszer nem engedélyezi a tárgy felvételét (vagy tévesen törölték a korábbi tárgyfelvételt),

 • a tárgyat az előző képzésemen teljesítettem, jelenlegi képzésemen nem szeretném elismertetni, hanem kérem a tantárgy felvételét,

 • még nem lett átvezetve/akkreditálva a „ráépülős” kérvényekben (024/A vagy 025/A) kért tárgy(ak), ami(k) előkövetelménye(i) a felveendő tárgynak,

 • a kreditpótló határozatban szereplő tárgyat nem tudom felvenni,

 • a kurzus időpont megváltozott, ezért kell leadnom a tárgyat (pl. ütközik egy másik felvett tárggyal),

 • a specializáció/szakirány késői bejegyzése miatt nem tudtam felvenni a specializációs/szakirányos tárgyat,

 • mintatantervemben szabadon választhatóként sem szereplő tárgy felvétele,

 • tantárgy a félévre nem került meghirdetésre 93. § (3) bekezdés szerint,

 • tantárgyra vizsgakurzus nem került meghirdetésre 93. § (8) bekezdés szerint,

 • egyéb

Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni?

 • a sikeres ügyintézés érdekében a hallgató csatoljon igazolást arról, hogy a tárgyfelvétel nem a saját hibájából fakadóan hiúsult meg

A kérvény elérhetősége: A kérvény beadására az első oktatási hét első napjától a második oktatási hét első napjáig van lehetőség.

Kérvény díja: A kérvény nem díjköteles. Amennyiben a Kari Tanulmányi Bizottság a hallgató saját hibájából eredő problémának minősíti az esetet, és a hallgató kérelme alapján ennek ellenére is kéri a tantárgy felvételét, úgy 5500 Ft/kurzus összegű szolgáltatási díjat köteles fizetni.

 

022 - Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • kiemelkedő tanulmányi eredmény, illetve tehetséggondozási programban való részvétel

 • Szükséges az előző féléves tanulmányi átlag, ösztöndíj index (esetleg kumulált átlag) feltüntetése.

 • párhuzamos képzésben – ide értve a nemzetközi csereprogramokat, mobilitási programokat és más ösztöndíjas képzéseket is – való részvétel

 • Párhuzamos, illetve. részképzés képzés esetén kedvezmény csak akkor adható, ha a hallgató mindkét képzésen aktív státuszú az adott félévre vonatkozóan. Szükséges a párhuzamos képzésről az aktuális félév hallgatói jogviszony igazolása, az aktuális órarenddel együtt. Valamint szükséges egy indoklás arról, hogy miért éppen az adott képzésen kéri a hallgató a kedvezményes tanulmányi rendet. Külföldi ösztöndíj esetén (pl. Erasmus, CEEPUS) igazolni kell, hogy a kinti tanítási időszak pontosan mettől meddig tart, kedvezmény csak erre az időszakra adható. A kedvezményt a hallgató az ütköző tárgyaira kaphatja meg.

 • folyamatosan jó tanulmányi eredmény mellett végzett kiemelkedő szakmai tevékenység, illetve közösségi tevékenység vagy közfeladat ellátása

 • országos szintű, aktív élsportolói tevékenység

 • Részletes leírása mind a tevékenységnek, mind pedig az elért eredményeknek (pPl. sport esetén az elért eredmények: 2010. EB 3. hely, stb.) és az illetékes szervezet (pl. szakkollégium, tanszék, sportegyesület) által hitelesített igazolás ezekről, és az ezzel járó kötelezettségekről, amelyek az órára járást/zh-k, vizsgák adott időpontban való megírását akadályozhatják.

 • szülés, illetve gyermekgondozás, továbbá szülési szabadság

 • szociális, illetve egészségügyi helyzet

 • Részletes leírás a szociális/egészségügyi helyzetről, és amennyiben lehetséges, ezek hivatalos dokumentumokkal való igazolása.

 • COVID-19 betegség

Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni?

 • A kérvényhez mellékelni szükséges egy Excel fájlt, amiben a hallgató megadja a kedvezménnyel érintett tantárgy nevét, tárgykódját és a kedvezmény típusát, valamint szükséges továbbá mellékelni az érintett tantárgy oktatójának hozzájárulát. A KTB döntését a KTH határozatban rögzíti. A hallgató a KTB döntése alapján egyeztetni köteles a tantárgy teljesítés módját a tantárgyfelelős Tanszékkel. Eltérés esetén a KTH Neptun üzenetben értesíti a hallgatót az eljárásról.

 • Oktatói hozzájárulás mellékelése szükséges

 • kiemelkedő tanulmányi eredmény esetén szükséges az előző féléves tanulmányi átlag, ösztöndíj index (esetleg kumulált átlag) feltüntetése.

 • párhuzamos illetve részképzés esetén szükséges a párhuzamos képzésről az aktuális félév hallgatói jogviszony igazolása, az aktuális órarenddel együtt. Valamint szükséges egy indoklás arról, hogy miért éppen az adott képzésen kéri a hallgató a kedvezményes tanulmányi rendet. Külföldi ösztöndíj esetén (pl. Erasmus, CEEPUS) igazolni kell, hogy a kinti tanítási időszak pontosan mettől meddig tart, kedvezmény csak erre az időszakra adható.

 • országos szintű, aktív élsportolói tevékenység esetén szükséges részletes leírása mind a tevékenységnek, mind pedig az elért eredményeknek (pPl. sport esetén az elért eredmények: 2010. EB 3. hely, stb.) és az illetékes szervezet (pl. szakkollégium, tanszék, sportegyesület) által hitelesített igazolás ezekről, és az ezzel járó kötelezettségekről, amelyek az órára járást/zh-k, vizsgák adott időpontban való megírását akadályozhatják.

A kérvény elérhetősége: A kérvény az előző félév vizsgaidőszakát követő első naptól a félév első hetének (= regisztrációs hét) végéig adható be. Amennyiben a hallgató szociális, ill. egészségügyi indokok alapján kérelmez kedvezményes tanulmányi rendet, arra a félév közben bármikor lehetősége van, a kérvény folytonosan elérhető.

Kérvény díja: a kérvény nem díjköteles

Megjegyzés: Az alábbi kedvezmények igényelhetőek azokra a tárgyakra/időszakokra, amelyekkel kapcsolatban indoklás és igazolás érkezett: 

 • Óralátogatás alóli kedvezmény 

 • Számonkérés, vizsgák más időpontban való megírása 

 • Egyéb kedvezmények

Nem adható kedvezményes tanulmányi rend annak, aki dolgozik, és ezért nem tud órákra járni.N

A kérvény megfelelő kitöltése nem egyenlő az automatikus elfogadással, a döntés a KTB jogkörébe tartozik.