BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Intézmény, szakváltoztatás (átvétel), tárgybefogadás

011 - Átvételi kérelem

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • A BME-n belül egyik karról/szakról másikra átjelentkezni díjmentesen lehet.

 • Átvétel ugyanazon képzési területhez tartozó szakok között kérhető, amennyiben az átjelentkező a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban előírt felvételi követelményeknek megfelel. (Átvételi kérelm beadása előtt a www.felvi.hu honlapon tajákozódhattok bővebben.) 

 • Átvétel csak azonos végzettségi szintet eredményező szakok között kérelmezhető (kivéve osztatlan képzésből alapképzésbe).

 • Az átvétel követelményeit, részletes szabályait a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 54-55. §-ai tartalmazzák, ami a KTH honlapján a Szabályzatok menüponton belül érhető el. A Karok által meghatározott esetleges további feltételekről a Kari honlapokon találhatsz tájékoztatást. 

Az építész karra való átjelentkeézs feltételeit Dékáni Utasítás foglalja magában.

 • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdésében előírtak szerint „Az átvételi eljárás alatt a hallgatónak az átvételi döntést követő beiratkozásig vagy bejelentkezésig folyamatos jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkező esetben az átvételről szóló döntését a felsőoktatási intézmény … visszavonja.” Kérjük, a hivatkozott előírásra figyelemmel átvétel esetén, az új képzésre történő beiratkozásig ne kérelmezd korábbi képzésén hallgatói jogviszonyod megszüntetését. Beiratkozást követően, a Központi Tanulmányi Hivatal elvégzi a jogviszony lezárását az előző képzésen, melyről határozatot készít (Hivatalos bejegyzés melléklete). 

 • Engedélyezett képzésváltás esetén, a korábban teljesített tárgyak elfogadására, az új (átvett) képzésen kell beadnod az erre vonatkozó kérelmet. 

A kérvény elérhetősége: Tavaszi félévre januárban, január 30-ig nyújtható be, őszi félévre június, júliusban július 15-ig. Az előző félév tárgyaink teljesítése (átlagszámítás) után javasolt a kérelmet mielőbb beadni. Az átvételi kérelmet a rajzi alkalmassági vizsga előtt minimum 10 nappal be kell nyújtani. Az alkalmassági vizsga időpontjáról a www.felvi.hu honlapon tájékozódhatsz előzetesen.

Kérvény díja: 4000 ft

 

024/A - Tantárgy átvezetési, elismerési kérvény

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • Ha korábban (másik képzésen, másik szakon vagy másik intézményben) teljesített tárgyakat szeretnénk elfogadtatni.

 • Egy tantárgy csak akkor fogadható el, ha: 

  • a helyettesítő tantárgy(ak) és a helyettesített tantárgy(ak) témaköre 75%-ban megegyezik. 

 • Kérelem tárgyekvivalencia vizsgálatára, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni. 

 • A kérvény megjegyzésében fel kell tüntetni, ha a hallgató szeretne visszakerülni a korábbi képzésén besorolt specializációjára, vagy esetlegesen a korábbi képzése mintatanterve szerint szeretné tanulmányait folytatni. 

 • Befogadtatott tárgyat már nem lehet befogadtatni, minden esetben az eredeti teljesítés idejét szükséges megkeresni és minden esetben arra kell hivatkozni. 

Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni?

 • Kötelezően csatolandó egy táblázat az elfogadtatni kívánt tárgyak felsorlásával

 • Érdemes lehet a tantárgyi adatlapok fellelhetőségének csatolása főleg ha más intézményből, vagy más karról szeretnénk az elfogadtatást

A kérvény elérhetősége: A kérvény beadására a ráépülő tantárgy tervezett felvételének félévét megelőző 10. napjáig van lehetőség. A tavaszi félév esetében a határidő az őszi félév vizsgaidőszakára esik, tehát a regisztrációs hét előtt 10 nappal teljesíteni kell a tárgyat, ha a következő félévben ráépülő tárgyat szeretnél felvenni. Mindig az aktuális KTH hírlevél a mérvadó a határidőt illetően. 

Kérvény díja: a kérvény nem díjköteles

Megjegyzés: a kérvényt érdemes minél hamarabb leadni, hogy a tárgyfelvétel gördülékenyebben menjen

049 - ERASMUS részképzésről visszatérő hallgató tárgyekvivalencia vizsgálata

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • Az Erasmus képzésről hazatérő hallgatók tárgyainak befogadását teszi lehetővé a kérvény.

Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni?

 • Elektronikus mellékletként csatolni szükséges a tantárgy teljesítését igazoló kreditigazolást, ill. transcript of records dokumentumot, valamint a teljesített tantárgy programját, vagy web-es elérhetőségét.

A kérvény elérhetősége: A kérvényt a részképzés befejezése, ill. a részképzésben teljesített tantárgyak kreditigazolásának megérkezte után egy héten belül kell beadni.

Kérvény díja: a kérvény nem díjköteles

049B - ERASMUS szakmai gyakorlat ekvivalencia vizsgálata

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • Az Erasmus keretein belül szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók tárgyainak befogadását teszi lehetővé a kérvény. A Kari Kreditátviteli Bizottság döntését igénylő, a TVSZ 128. § alá tartozó tantárgy befogadások kérvénye. 

Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni?

 • Elektronikus mellékletként csatolni szükséges a Learning Agreement teljes aláírt dokumentumát, illetve a részletes szakmai beszámolót. 

 • Az igazolásokat illetően előzetesen egyeztetni kell az Erasmus iroda munkatársaival.

A kérvény elérhetősége: A kérvényt, egyeztetve az Erasmus iroda munkatársaival, a szakmai gyakorlat befejezése után egy héten belül kell beadni.

Kérvény díja:  a kérvény nem díjköteles

 

050 - Részképzésről visszatérő hallgatók tárgyekvivalencia vizsgálata

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • A részképzésről hazatérő hallgatók tárgyainak befogadását teszi lehetővé a kérvény

Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni?

 • Kitöltendő, hogy melyik félévre kérvényezed átvezettetni a tárgy teljesítését, az elért tanulmányi eredményt, a teljesítés helyét (intézmény/kar/képzés formában), a teljesített tárgyakat (tantárgy neve/tantárgy kód/teljesítés féléve/kreditpont/osztályzat betűvel formában), az elismerni kért tantárgy nevét, kódját és kredit kiméretét.

 • Elektronikus mellékletként csatolni szükséges a tantárgy teljesítését igazoló kreditigazolást, ill. transcript of records dokumentumot, valamint a teljesített tantárgy programját, vagy webes elérhetőségét. A leckekönyv másolat átvételének módjáról a kérvény döntéséből értesül a hallgató.

A kérvény elérhetősége: A kérvényt a részképzés befejezése, ill. a részképzésben teljesített tantárgyak kredit igazolásának megérkezte után egy héten belül kell beadni.

Kérvény díja:  a kérvény nem díjköteles

Megjegyzés: nem ERASMUS részképzésre vonatkozik