BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Jogorvoslati kérelem

001 - Jogorvoslat, kérelem elutasítása miatt

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • Kérésemet az alábbiakban indokolom (max.500 karakter): ide szükséges leírni, hogy a hallgató milyen kérvényét utasították el, milyen indokkal és hogy a kérvényt benyújtó személy miért gondolja jogtalannak a kérvényének elutasítását

 • Legördülő menüből szükséges kiválasztani, hogy a hallgató kíván-e élni a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB) előtt történő meghallgatási jogával.

Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni?

 • Indoklás szükséges, dokumentum feltöltése a felülvizsgálattól függő helyzet függvényében szükséges lehet.

A kérvény elérhetősége: A kérvény a Kari Tanulmányi Bizottság (KTB)/Kari Kreditátviteli Bizottság (KKB) által hozott döntés vagy a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) határozata kézhezvételének, tudomásra hozásának napjától számított 15 napon belül adható be. A hallgatóval kapcsolatban hozott döntés jogerős, ha a hallgató 15 napon belül nem nyújt be jogorvoslati kérelmet.

Kérvény díja: a kérvény nem díjköteles

Megjegyzés: Az Egyetem minden hallgatójának jogában áll egy elsőfokú döntés ellen felszólalni, amennyiben annak döntésével vagy eljárásának menetével nem ért egyet. A 001-es, kérvény elutasítása miatti jogorvoslati kérelem csak a NEPTUN-ban leadott és ott elutasított kérvények elleni felszólalásra használható fel.

A kérvényhez 4 órán belül lehet mellékletet csatolni a mentés után és 10 percen belül törölni.

002 - Méltányossági kérelem

 Milyen esetben adható le a kérvény?

 • A méltányosságra képzési szintenként egy hallgató egyszer jogosulhat.

 • A kérvény a képzés ideje alatt (jogviszony szüneteltetése alatt is) beadható. 

 • Indoklás: A kérelemnek tartalmaznia kell a méltányosságra okot adó indoko(ka)t, és mellékelni kell hozzá az indoko(ka)t alátámasztó dokumentumo(ka)t.

 • Ezen dokumentumokat 2 munkanapon belül szükséges papír alapon is leadni a KTH-ban, a kérvény sorszámára hivatkozva. Ezek hiányában a kérvény legtöbbször elutasításra kerül. 

 Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni?

Válasz adása az alábbi kérdésekre:

 • A TVSZ tantervi szabály melyik előírása alóli felmentését kéri?

 • Indoklás

 A kérvény elérhetősége: a kérvény bármikor beadható

 Kérvény díja: A kérvény nem díjköteles. (Amennyiben a hallgató olyan kérést nyújt be a KTB-hez, ami szolgáltatási díj fizetéséhez kötött, a KTB dönthet a szolgáltatási díj megfizetéséről. )

 Megjegyzés: Nincs helye méltányosságnak:

 • szakmai gyakorlat teljesítésének kötelezettsége 

 • bejelentkezés elmulasztásával járó következményeinek megállapítása

 • átsorolás szabályai 

 • a záróvizsga letételének határidejére és feltételeire vonatkozó rendelkezés 

 • hallgatói jogviszony kötelező megszüntetésére vonatkozó rendelkezések

 • fizetési kötelezettség

 • képzési és kimeneti követelményekben foglalt kötelezettségek teljesítése

 • mintatantervben foglalt kötelezettségek teljesítése

 • tanulmányi szabálytalanság elkövetőjével szembeni hátrányos jogkövetkezmények

 • a sikeres záróvizsga javító célú ismételt teljesítésének tilalma

 • a sikertelen záróvizsga javítására vonatkozó előírások

 • alóli teljes vagy részleges felmentésre irányuló kérelmek esetében

 

Elutasított kérelem nem minősül felhasznált méltányosságnak.

 

014 - Képzési idő hosszabbítási kérelem

 Milyen esetben adható le a kérvény?

 • A kérvény azoknak a hallgatóknak szól, akiknek a tanulmányaik befejezésére rendelkezésre álló idő (a képzési idő kétszerese, ill. 2016 szeptembere előtti képzésváltás/átvétel esetén a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott határidő) a jelenlegi félév végén lejár, de nem sikerül abszolutóriumot szerezniük és a TVSZ 64.§ (1) a) pontja alapján elbocsátásra kerülnének. 

 • A kérvény benyújtásával a félév végi elbocsátást megelőzően kérelmezhetik a képzési idő meghosszabbítását. A kitöltés során meg kell jelölni, hogy korábban kaptál-e már képzési idő hosszabbítási engedélyt. A kérvény kitöltésénél célszerű nyilatkozni arról, hogy méltányosságod terhére is igénybe vennéd-e a képzési idő hosszabbítását. 

 Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni?

 • Az indoklás során be kell röviden mutatni, hogy milyen okból kéred a hosszabbítást. Lehetséges magyarázat lehet például a képzés közben megváltozott mintatantervvel indokolni a kérést.

 A kérvény elérhetősége: A szorgalmi időszak utolsó hetének kezdetétól általában a vizsgaidőszak harmadik (esetlegesen negyedik) hetének végéig adható le.

 Kérvény díja:  a kérvény nem díjköteles

 Megjegyzés: Általában a képzési idő hosszabbítási engedély egy félévre szól, vagyis egy félév alatt teljesíteni kell az abszolutórium megszerzéséhez szükséges feltételeket.

 

015 - Jogorvoslat elbocsátás ellen

 Milyen esetben adható le a kérvény?

 • Amennyiben a hallgató elbocsátásra vonatkozó értesítést kap, azt azonban jogtalannak tartja, lehetősége van fellebbezni a határozat ellen. Ezzel az ügy a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz kerül. 

 • A kérvény kitöltésénél az alábbiakra figyelj: 

 • A lentebb jelzett 15 napos határidő jogvesztő! 

 • A kérvényben jelzett helyre ne felejtsd el beírni a megszüntetésről szóló határozat hivatkozási számát. 

 • A helyzethez legközelebb álló indok kiválasztását követően annak alátámasztására dokumentumokat is mellékelhetsz. A kérvényhez minden releváns információt és dokumentumot csatolj, mivel ezek alapján születik a döntés, amely ellen további jogorvoslati lehetőség nincsen. 

 • Nyilatkoznod kell arról, hogy személyes meghallgatásodat kéred-e az eljárás során. 

 • Javasoljuk, hogy a kérvény elküldése előtt ellenőrizd, hogy a szándékoddal megegyező opciót választottad-e ki! 

A kérvény elérhetősége: Főszabályként a kérvény a KTH határozat kézhezvételének, tudomásra hozásának napjától számított 15 napon belül adható be.

Kérvény díja: A fellebbezés benyújtása esetén 3000 Ft szolgáltatási díj fizetendő, ami a KTH által kerül kiírásra és a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülése előtt kell megfizetni.

 

016 - Jogorvoslat átsorolási döntés ellen

 Milyen esetben adható le a kérvény?

 • Amennyiben a hallgató elbocsátásra vonatkozó értesítést kap, azt azonban jogtalannak tartja, lehetősége van fellebbezni a határozat ellen. Ezzel az ügy a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz kerül.

 A kérvény elérhetősége: Főszabályként a kérvény a KTH határozat kézhezvételének, tudomásra hozásának napjától számított 15 napon belül adható be.

Kérvény díja: A fellebbezés benyújtása esetén 3000 Ft szolgáltatási díj fizetendő, ami a KTH által kerül kiírásra és a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ülés előtt kell megfizetni.