BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Általános tájékoztató

Az alábbi oldalon több olyan általános jellegű információt találtok, amivel nem árt tisztában lennetek!

Oktatás időszakai

Az oktatás időbeli alapegysége a félév. Egy tanév két félévből áll, amik öt hónap hosszúak (kivéve doktori képzésen). A tanév ősszel kezdődik.

Egy félév felépítése: regisztrációs hét (legalább 3, legfeljebb 5 munkanap), 14 hét (legfeljebb 70 munkanap) szorgalmi időszak, 1 hét (legalább 5 munkanap) pótlási időszak, 4 hét (legalább 20 munkanap) vizsgaidőszak.

A képzési időszak első napja egyben a szorgalmi időszak első napja is. Az őszi félév képzési időszakának utolsó napja január 31., a tavaszi félév képzési időszakának utolsó napja július 15.

Kreditrendszer:

Az Egyetemen kreditgyűjtési rendszer működik, amivel a tanulmányi munkaidő-ráfordítással járó tanulmányi követelmények teljesítése mérhető. Egy kredit átlagosan harminc hallgatói tanulmányi munkaóra elvégzésével egyenértékű. Az Egyetem mintatantervet biztosít a hallgatók számára, ami követésével egyenletes terheléssel, az előtanulmányi rend betartásával végezhetjük el a képzésünket. Karunk mintatantervében félévente harminc kredit szerepel, így az alapképzés 210, a mesterképzés 120, az osztatlan képzés 300 kreditből áll. A mintatanterv tárgyain kívül felvehetünk más tárgyakat is, a képzésen előírt teljesítendő kreditek számának 110%-a (azaz alapképzésen 231, mesterképzésen 132, osztatlan képzésen 330 kredit) vehető fel térítésmentesen. A kredit gyűjtésének módja alapján lehet teljesített vagy elismert.

 

Tantárgyak:

Az Egyetemen végezhető tanulmányok alapegysége a tanegység vagy tantárgy. 

Jellege szerint megkülönböztetünk: 

  • Tantervben és órarendben előírt kontaktórával rendelkező tanegységet, amelyhez (átlagos) heti vagy félévi óraszámban meghatározott foglalkozás (például előadás, gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat) tartozik.
  • Órarendi kontaktóra nélküli tanegységet, amelyhez a tantervben meghatározott heti (féléves) óraszám tartozik (például szakdolgozat készítés, diplomamunka készítés).
  • Tantervben, illetve órarendben előírt kontaktórával nem rendelkező tanegységet, melyhez foglalkozás nem tartozik, teljesíteni egyszeri cselekménnyel lehet (például szigorlat, szakmai gyakorlat).

A tantárgy a tantervben betöltött szerepe alapján lehet:

  • Kötelező: azok a tantárgyak, amik teljesítése mindenki számára kötelező a képzés elvégzéséhez.
  • Kötelezően választható: azok a tantárgycsoportok, amikből mindenkinek egy előírt kreditmennyiségnek megfelelő tárgyakat kell teljesítenie. Ha egy csoportból ezt a kreditmennyiséget meghaladjuk, a többlet-kreditek szabadon választható tárgy krediteinek számítanak.
  • Szabadon választható: ezek a tantárgyak nincsenek meghatározva, bármilyen a többi kategóriába nem illő tantárgy szabadon választhatónak számít. A mintatantervben a kreditek összértékének legalább 5%-át szabadon választható tárgyaknak kell fenntartani. Karunkon alapképzésen 12, osztatlan képzésen 17 kredit van erre a célra biztosítva.
  • Kritériumkövetelmény: olyan kötelező tantervi egység, melyből meghatározott számú felvétele és teljesítése a végzettség, illetve szakképzettség megszerzésének feltétele. Karunkon 2 félév testnevelés, 4 hét kivitelezési gyakorlat, alapképzésen 4 hét, osztatlan képzésen pedig 8 hét tervezési gyakorlat elvégzése kötelező.

Előtanulmányi rend:

Az Egyetemen vannak tantárgyak, amik bizonyos előismereteket igényelnek, ezek összességét tartalmazza az Előtanulmányi rend. 

Háromféle előkövetelményt különböztetünk meg:

  • Erős előkövetelmény: egy tantárgynak erős előkövetelménye egy másik tantárgy, amennyiben előbbi felvételének feltétele az utóbbi tantárgy elvégzése.
  • Gyenge előkövetelmény: egy tantárgynak gyenge előkövetelménye egy másik vizsgás tantárgy, amennyiben előbbi felvételének feltétele az utóbbi tantárgyból az aláírás megszerzése.
  • Párhuzamos előkövetelmény: egy tantárgynak párhuzamos előkövetelménye egy másik tantárgy, amennyiben előbbi felvételének feltétele az utóbbi tantárgy ugyanabban a félévben való felvétele.

Kizáró tantárgyfelvételi követelményt lehet előírni, ha a tantárgy sikeres teljesítésével a hallgató olyan ismeretek elsajátításáért szerezne kreditet, amelyet korábban már elsajátított.

 

Tárgyfelvétel:

A tantárgy- és kurzusfelvétel kedvezményes, előzetes és véglegesítési időszakból áll. Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak a vizsgaidőszakot követő harmadik munkanap 18:00 órakor kezdődik és a regisztrációs időszakot megelőző hét utolsó munkanapján 12:00 órakor ér véget. A kedvezményes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak az előzetes időszak kezdete előtt legkorábban tizenkét órával kezdődik és legkésőbb az előzetes időszak kezdete előtt egy órával érhet véget. A tantárgy- és kurzusfelvétel véglegesítési időszaka a regisztrációs időszak első munkanapján 18:00 órakor kezdődik és a regisztrációs időszak utolsó napján 23:59-ig tart.

Kurzust felvenni akkor lehet, ha aktív félévre be vagyunk jelentkezve, nincsen lejárt idejű tartozásunk, teljesítjük a kurzus felvételi követelményeit (például előtanulmányi követelményeket) és ha a kurzuson van még férőhely. Vizsgakurzus felvételének feltétele az adott tárgyból az aláírás megléte.

Utólagos tantárgyfelvételre/leadásra a második oktatási hét első napján 23:59-ig van lehetőség. Ezt a Neptunon keresztül, kérvény formájában lehet megtenni. Az utólagos tárgyfelvétel/leadás díjmentes szolgáltatás, amennyiben az ok önhibán kívüli, illetve díjköteles, ha ennek oka a hallgató saját hibájából származik.

Bármilyen jellegű tantárgyra (szigorlati tárgy is) vonatkozik, hogy annak teljesítése esetén a későbbi félévekben azt csak "008 - Javító célzatú tárgyfelvételi kérelemmel" lehet újra felvenni, mely a Neptun rendszerben elérhető!  A korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet kell figyelembe venni.

Teljesítményértékelések:

A tanulmányi teljesítmények értékelésének három fő típusa van:

Szintfelmérés: előzetes, a tantárgy teljesítéséhez szükség kompetenciák mérésére szolgál ellenőrző dolgozat formájában. Minősítése lehet a tantárgyhoz rendelt érdemjegy meghatározásába bele nem számító („megfelelt” vagy „nem felelt meg”) vagy az érdemjegy meghatározásába beleszámító (pontozásos értékelés).

Részteljesítmény értékelés: a félévközi haladás felmérésére szolgál. Lehet a foglalkozásokon való teljesítmény és aktivitás mérése, egyszeri cselekmény (például jegyzet bekérése, önállóan elkészítendő otthoni feladat beadása), folyamatos oktatói segítséggel készített otthoni feladat elkészítése (például prezentáció, esszé, művészeti alkotás dokumentációja) vagy gyakorlati feladatok megoldása (az ÉPK esetében általában a különféle beadások és házi feladatok tartoznak ide).

Összegző teljesítményértékelés: adott tanulmányi időszak alatt elsajátított kompetenciák mérésére szolgál. Egyszeri cselekménnyel/cselekményekkel (például zárthelyi dolgozat, vizsga, szigorlat) teljesíthető.

 

Vizsgajelentkezés:

Vizsgára/szigorlatra jelentkezni legkorábban a szorgalmi időszak utolsó hetének második munkanapján 18:00 órától lehet.

Az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsga esetében 4500 Ft különeljárási díj befizetése kötelező. Javítás esetében a javító vizsga eredménye felülírja a korábbi vizsga eredményét.

Vizsgáról/szigorlatról való távolmaradás esetén nincs értékelhető eredmény, ezért a Leckekönyvbe "Nem jelent meg" bejegyzés kerül, illetve a távolmaradás 5500 Ft különeljárási díj megfizetésével jár. Fontos megjegyezni, hogy abban az esetben, hogy a megszerzett jegyet javító vizsgáról való távolmaradás esetén az eredeti jegy marad a végleges, illetve hogy a távolmaradás esetén ez nem számít bele a vizsgaalkalmak számába.

Vizsgaalkalmat felvenni és leadni előző nap délig lehet a Neptunban.

Félév teljesítése:

A tanórákon való részvétel a félév végi aláírás feltétele lehet. Előadások esetén legfeljebb a tanórák 70%-án való részvétel szabható feltételként, ennek pontos mértékét és ellenőrzésének szabályait a tantárgykövetelményben kell rögzíteni. A gyakorlati foglalkozások, laboratóriumi foglalkozások és rajzgyakorlatok összes óraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén a tantárgy kreditje nem szerezhető meg. A megszerzett aláírás az Egyetemen folytatott tanulmányok – ideértve annak szakváltás vagy újrafelvétel útján történő folytatást is – teljes időtartama alatt érvényes.

A félév teljesítéséhez sikeresen teljesíteni kell a tantárgyhoz kiírt évközi teljesítményértékeléseket. Ezeknek egyszeri javítása vagy pótlása alanyi jogon jár minden hallgatónak, kivéve, ha nem teljesítette az előírt jelenléti, illetve részvételi követelményeket. Félévközi teljesítményértékelés javítása esetén a javításon elért eredmény kerül a javítandó eredmény helyére, amennyiben a tárgykövetelmény nem rendelkezik ettől eltérően.

 

Hasznos linkek:

BME Építészmérnöki Kar honlapja

BME Központi Tanulmányi Hivatal honlapja

BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

BME honlapja

BME Neptun

BME Moodle