BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Juttatások, ösztöndíjak

Alapfogalmak

Az Egyetem beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonyú hallgatójaként különböző juttatásokban, ösztöndíjakban részesülhettek, melyeket általában pályázat útján lehet elnyerni. A Ti esetetekben ezek a juttatások alapvetően kétfélék lehetnek: teljesítmény és szociális alapú ösztöndíjak.

Nevéből adódóan az első csoportba tartozó ösztöndíjak bizonyos szintű teljesítmény elérése esetén kaphatóak meg, melyek lehetnek tanulmányi, szakmai, vagy közösségi témájúak is.

Szociális ösztöndíjakra az előbbiekkel ellentétben kizárólag szociális helyzetetek alapján pályázhattok.

A hallgatói juttatásokat a BME-n alapvetően a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) szabályozza, ahol bővebb információt is találtok az egyes ösztöndíjak szabályzati hátteréről.

Az alábbiakban felsoroltuk az Építészmérnöki Karon elnyerhető legfontosabb ösztöndíjakat.

Fontos tudnotok, hogy ezen ösztöndíjak legtöbbjének kiírásával és elbírálásával a Hallgatói Képviselet foglalkozik, így amennyiben kérdésetek merül fel velük kapcsolatban, első körben keressétek a HK honlapján található információkat!

Amennyiben itt sem találjátok meg a választ, írjatok bizalommal a HK pályázati referensének, Schäffer Noéminek a palyazat@epiteszhk.hu címre, a szociális alapú ösztöndíjakkal kapcsolatban pedig a szociális referensnek, Kovács Laurának a szocialis@epiteszhk.hu címre.

Teljesítmény alapú ösztöndíjak

 • Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjra minden aktív hallgatói jogviszonyú, legalább egy teljesített félévvel rendelkező, állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató jogosult az előző féléves tanulmányi eredményei alapján. Ennek megfelelően elsőévesként az őszi félévben még nem kaphattok tanulmányi ösztöndíjat, mivel ekkor még nincs korábbi értékelhető egyetemi tanulmányi teljesítményetek.

Ez az ösztöndíj havi rendszerességgel kerül kiutalásra, és az arra jogosult hallgatók maximum 50%-a részesülhet benne.

A tanulmányi ösztöndíj meghatározási módjait a TJSZ tartalmazza, melyek közül Karunkon a kreditindexet  használjuk.

A kreditindex számításának módja, hogy a félévben elvégzett tárgyak érdemjegye felszorzásra kerül a kreditértékükkel, majd ezeknek az összege a mintatantervben javasolt 30 kredittel van leosztva, tehát a kreditindex = (Össz(teljesített kredit*érdemjegy))/30.

Ezek alapján az előző félévekben a tanulmányi ösztöndíj legmagasabb értéke közel 40000 Ft/hónap volt, míg a legkevesebb 8400 Ft/hónap, amelyet a hallgatók a félév során 5 alkalommal kaptak meg.

Ez az egyetlen olyan hallgatói juttatás, amelyre nem kell pályáznotok, a tanulmányi ösztöndíj kiosztását a Hallgatói Képviselet minden félév elején automatikusan elvégzi. 

 

 • Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábban Köztársasági Ösztöndíj)

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat (NFÖD) az oktatásért felelős miniszter adományozza a BME által javasolt rangsor alapján. A pályázaton az egyetemi szinten is kiemelkedő tanulmányi, szakmai, nyelvi, közéleti és sport eredményekkel rendelkező hallgatók vehetnek részt.

Az ösztöndíj sajátossága, hogy nem csupán egy félévre, hanem egy teljes tanévre szól, a havonta elnyerhető ösztöndíj összege pedig jelenleg 40 000 Ft.

A pályázatról bővebb információt az Egyetemi Hallgatói Képviselet honlapján találtok.

 

 • Kari BME ösztöndíj (és Egyetemi BME ösztöndíj)

A Kari BME ösztöndíj (röviden KBME) elsősorban a hallgatók alapvető tanulmányi kötelezettségein túlmutató teljesítményeinek jutalmazására szolgál. A bíráláskor figyelembe vett szempontok a kiemelkedő tanulmányi eredmény, a különböző szakmai- és tudományos tevékenység, és az idegennyelv-ismeret. Minden tevékenység esetében kizárólag az előző félévben végzett munka számít.

Az egyszeri alkalommal kiutalásra kerülő elnyerhető ösztöndíj összege teljesítménytől függően akár 100 000 Ft is lehet.

 

Az Egyetemi BME ösztöndíj (EBME) hasonlít a KBME-re, annyi különbséggel, hogy itt nem kari, hanem egyetemi szinten történik a pályázás és a bírálás is, valamint az elnyerhető összegek is magasabbak, melyek nem egy összegben, hanem havonta kerülnek kiutalásra. Ennek megfelelően a pályázat részleteivel kapcsolatban mindig az EHK honlapján találtok bővebb információt.

 

 • Hallgatók az oktatásért ösztöndíj

Ez az ösztöndíj azon hallgatóknak szól, akik tevékenységükkel valamilyen módon segítették a Karon folyó oktatást. Ide tartoznak többek között a konzultációk, előkészítők tartása, jegyzetek írása-fordítása, valamint egyéb, a tanszékeket segítő munkák elvégzése.

A pályázatot minden félévben a HK írja ki és bírálja el a pályázó hallgatók előző félévben végzett tevékenysége alapján.

 

 • Közösségi ösztöndíj

Ez az Építész HK által kiírt ösztöndíj azon hallgatóknak szól, akik a pályázati időszakban kiemelkedő közéleti tevékenységet végeztek. Ez a közéleti tevékenység általában az öntevékeny körökben és a Hallgatói Képviselet Testületeiben végzett tevékenykedést jelenti, de az ösztöndíj más egyéni, a kari hallgatói közösségi élet fejlődését, élénkítését szolgáló tevékenységre is megkapható. Az ösztöndíjra ennélfogva mind csoportosan (pl. öntevékeny körök esetében), mind egyénileg lehetséges pályázni. 

 

 • Hangadó ösztöndíj

Ezt az ösztöndíjat is a HK írja ki, melynek célja a Karon való véleménynyilvánítás ösztönzése és elismerése. A véleménynyilvánítási tevékenységek köréhez tartozik többek között a Hallgatói Fórumokon való részvétel, és a különböző kérdőívek kitöltése.

Az ösztöndíj elbírálása minden naptári év végén, az adott év teljesítményei alapján, egyénileg történik.

 

 • Hallgatói Képviselet ösztöndíjak

A fent felsoroltakon kívül az alábbi ösztöndíj pályázatok léteznek a hallgatói képviseleti rendszerben végzett tevékenységek elismeréseként:

 • Hallgatói Képviselet ösztöndíja – erre csak a hallgatói képviselők és tisztségviselők pályázhatnak. Az ösztöndíj elbírálása a HK-ban végzett munka alapján történik havi rendszerességgel, melynek összegét képviselőkre lebontva visszamenőleg is megtaláljátok a HK honlapon a 'Közérdekű' menüpont alatt, a Beszámolóknál;

 • Közéleti ösztöndíj – a HK munkájában való segítség elismeréseként, havi tevékenységek alapján megpályázható ösztöndíj.

Szociális alapú ösztöndíjak

 • Rendszeres szociális ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíjra minden olyan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, állami ösztöndíjas hallgató jogosult, akinek a leadott pályázata eléri az adott félévben meghatározott minimum pontszámot. Ezen felül Rendszeres szociális ösztöndíjat az az önköltséges hallgató is kaphat, aki tanulmányait államilag támogatott képzésben kezdte meg, csak pl.: rosszabb tanulmányi eredményei miatt önköltséges képzésre sorolták át, viszont van még fennmaradó államilag támogatott féléve.

A Rendszeres szociális ösztöndíj odaítélésének alapja a szociális helyzet, amely az egyetemileg egységes rendszeren keresztül, a megadott igazolások leadásával és bemutatásával kerül felmérésre. Az ösztöndíj a félév során havi rendszerességgel, összesen 5 alkalommal kerül kiutalásra, legkisebb összege 15 000 Ft/hónap, maximális összege pedig 70 000 Ft/hónap körül alakul általában.

Fontos, hogy ebben az ösztöndíjban Ti is részesülhettek már az első aktív félévetekben is! A pályázás első lépése az, hogy érvényes pályázatot adjatok le még a félév kezdete előtt, 2023. augusztus 30-ig, illetve amennyiben kollégiumi férőhelyet szociális alapon szeretnétek igényelni, akkor 2023. augusztus 7-ig kell ezt megtennetek. 

Pályázatot leadni a BME Műegyetemi Egységes Pályázati Elbírálási Rendszerének (MŰEPER) felületén, a mueper.bme.hu oldalon tudtok, ahol minden további fontos információt is megtaláltok a pályázattal kapcsolatosan.

Az Egyetemi Szociális Bizottság a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázattal szeretne segítséget nyújtani nektek, mivel a pályázat kollégiumhoz való leadási és hiánypótlási határideje között mindössze egy hét áll rendelkezésre, így a kommunikáció megkönnyítése és a segítségnyújtás gyorsasága kedvéért online tájékoztató fórumot hirdetünk.

Időpont: 2023. augusztus 2. (szerda) 19:00

Helyszín: Microsoft Teams, csoportkód: uadskrb

További információért látogass el az alábbi oldalakra:
Egyetemi Szociális Bizottság honlapja
Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszer


Minden érdeklődőt várunk szeretettel, emellett sikeres pályázást kívánunk!

 

 • Alaptámogatás

Az Alaptámogatás olyan egyszeri, állandó összegű juttatásra jogosító szociális ösztöndíj, amely kifejezetten elsőéves hallgatók segítésére jött létre.

Alaptámogatásban csak akkor részesülhettek, ha BME TJSZ-ben meghatározott I. vagy II. rászorultsági kategóriába tartoztok, államilag támogatott képzésben vesztek részt, és az adott félévben részesültök Rendszeres szociális ösztöndíjban is. További feltétel az ösztöndíjjal kapcsolatban, hogy első alkalommal jelentkezzetek be aktív félévre az adott képzési szinten.

Az Alaptámogatásra való pályázáshoz le kell adnotok Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatot a MŰEPER felületén.

Az alaptámogatás nem kötött külön pályázathoz, sem pontozási elvhez, azaz minden hallgató megkapja, akire teljesülnek a pályázati feltételek.

 

 • Rendkívüli szociális ösztöndíj

Rendkívüli szociális támogatásban minden olyan állami ösztöndíjas hallgató részesülhet, akinek a szociális hátterében váratlan negatív változás következett be, és a leadott pályázata a Egyetemi Szociális Bizottság által elfogadásra kerül.

Ezen juttatás a Rendszeres szociális ösztöndíjjal ellentétben egyszeri juttatás, amely az első félévtől kezdődően bármikor igényelhető a megfelelő igazolások mellékelésével. A Rendkívüli szociális ösztöndíj legmagasabb összege 400 000 Ft.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információt az Egyetemi Hallgatói Képviselet honlapján találtok.

 

 • Bursa Hungarica Felsőoktatási és Önkormányzati ösztöndíj

A pályázat célja azon hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása, akik az adott települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek. A pályázatok bírálását is ezen önkormányzatok végzik, ezért a pályázat pontos feltételeivel kapcsolatban is ők az illetékesek.

A minden félévben elnyerhető tízhavi támogatás fele-fele arányban intézményi és önkormányzati ösztöndíjrészből tevődik össze, melynek kiutalását a többi ösztöndíjhoz hasonlóan az Egyetem végzi.