BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Átsorolás

Az Egyetem a hallgatót 

 1. a tanév végén (júliusban) az utolsó két aktív félév tanulmányi teljesítményének figyelembevételével [tanulmányi eredmény alapú átsorolás];
 2. jogszabályban biztosított, igénybe vett támogatott félévek felhasználására figyelemmel [támogatási idő alapú átsorolás];

 3. a hallgató kezdeményezésére [kérelemre történő átsorolás] 

a költségviselési formák között átsorolja, illetve átsorolhatja. 

 1. Tanulmányi alapú átsorolás (TVSZ 74/A. §)
  Önköltséges képzési formára kell azt a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót átsorolni, aki

  1. az utolsó két aktív félévében – amelyben nem vett részt valamely EGT-államban olyan részképzésben, amelyben folytatott tanulmányai az Egyetemen folyó szakos tanulmányaiba beszámíthatók – nem teljesített legalább harminchat kreditet

  2. az utolsó két aktív félévében – amelyben nem vett részt valamely EGT-államban olyan részképzésben, amelyben folytatott tanulmányai az Egyetemen folyó szakos tanulmányaiba beszámíthatók – nem érte el a 3. mellékletben meghatározott értékű súlyozott tanulmányi átlagot (2019. szeptember 1-től beiratkozott hallgatók esetén 3,00)


A tanulmányait a 2012/2013. tanévtől a 2015/2016. tanévig megkezdő hallgatót akkor kell önköltséges költségviselési formára átsorolni, ha az utolsó két aktív félévében – amelyben nem vett részt valamely EGT-államban olyan részképzésben, amelyben folytatott tanulmányai az Egyetemen folyó szakos tanulmányaiba beszámíthatók – nem teljesített legalább harminc kreditet vagy nem ért el 2,00 értékű súlyozott tanulmányi átlagot.

Az átsorolást a tanév végét követően július 31-ig kell végrehajtani. Az átsorolás feltételeinek fennállását a hallgató adatkezelő szervezeti egysége ellenőrzi, és feltételek fennállása esetén az átsorolást határozatba foglalva a TR-en keresztül közli a hallgatóval.

 1. Támogatási idő alapú átsorolás (TVSZ 74/E. §)
  Az Egyetem a FIR-ből származó adatok alapján megállapítja a hallgató által felhasznált államilag támogatott, illetve magyar állami (rész)ösztöndíjas félévek számát. Amennyiben a hallgató túllépte az államilag támogatott féléveinek számát (képzési idő + 2 félév), úgy a megállapítástól számított tizenöt napon belül a költségviselési forma megváltoztatásáról határozat készül és azt a TR-en keresztül közlik a hallgatóval. A határozat véglegessé válását követően az Egyetem haladéktalanul módosítja a TR-ben a hallgató költségviselési formáját.

 2. Kérelemre történő átsorolás önköltséges képzésbe (TVSZ 74/C. §)
  A hallgató bármikor kérheti, hogy az általa megadott szakon a soron következő félévben magyar állami (rész)ösztöndíjas költségviselési formáról önköltséges költségviselési formára kerüljön átsorolásra

 3. Kérelemre történő átsorolás állami ösztöndíjas képzésbe (TVSZ 74/D. §)
  Az önköltséges hallgató a tanév végét követően, legkésőbb augusztus 15-ig a TR-ben benyújtott kérelemben kérheti átsorolását állami ösztöndíjas képzésre. A megüresedett magyar állami (rész)ösztöndíjas létszámkeretre az utolsó két aktív félévre számított súlyozott tanulmányi átlag alapján a legjobban teljesítő, azonos szakon tanulmányokat folytató hallgatókat lehet átsorolni. A KTH július 31-ig a TR-en keresztül tájékoztatja az önköltséges hallgatókat a kérelemre történő átsorolás lehetőségéről, továbbá a szakonként megüresedett állami ösztöndíjas helyek számáról.
  Hallgatót állami ösztöndíjas képzésbe akkor lehet átsorolni, ha 

  1. az utolsó két aktív félévében legalább harminchat kreditet szerzett és az utolsó két aktív félévre számított súlyozott tanulmányi átlaga meghaladja a TVSZ 3. melléklet szerinti értékét.

Ezeken felül önköltséges költségviselési formára kell átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az Nftv. 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát a TR-ben tett bejelentésével visszavonta. Ha a nyilatkozat visszavonására a tavaszi félévben március 14-ig, az őszi félévben október 14-ig kerül sor, akkor a megkezdett félév már csak önköltséges formában folytatható, egyébként a nyilatkozat a következő félévtől módosítja a költségviselési formát. Az Nftv. 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat visszavonásáról szóló bejelentés joghatás nélkül az e bekezdésben megadott határidőig visszavonható.