BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

GY.I.K.

Az alábbiakban találhatóak a specializációválasztással kapcsolatos azon kérdések, amelyeket a Kar hivatalosan, a HK közreműködésével válaszolt meg. A specializacio@epiteszhk.hu e-mail címre érkező kérdések megválaszolásával egyidőben a kérdések sora is bővül.

 

 1. Bekerülhet-e minden jelentkező a specializációkra? 

Minden specializációra jelentkezett hallgató, aki megfelel a bemeneti feltételeknek kell, hogy kapjon helyet egy specializáción! 

 1. Mik a specializációra való bekerülés feltételei?

a) A specializáció bemeneti feltételeit a vonatkozó 2/2021. (V. 19.) számú dékáni utasítás rögzíti: 

az adott képzésen a jogviszony létesítésének idejétől függetlenül, rendelkezik legalább 

 aa) 6 lezárt aktív félévvel, vagy 

 ab) a mintatanterv szerint az első hat félévre előírt 180 kreditből legalább 150 teljesített kredittel. 

b) a mintatanterv szerinti első 4 félév kötelező tárgyait teljesítette. 

c) a tervezési szigorlat, az építészettörténeti alapszigorlat, a szilárdságtani alapszigorlat, és az épületszerkezettani alapszigorlat közül legalább kettőt sikeresen teljesített (a 2021. szeptember előtt beiratkozott hallgatók esetében tervezési szigorlat, a szilárdságtani alapszigorlat vagy az épületszerkezettani alapszigorlat közül legalább az egyik sikeres teljesítése az ideiglenes bemeneti feltétellel)  

 1. Hogyan és mikor kell jelentkezni? 

Jelentkezésre a Kari Szabályzatnak megfelelően lesz lehetőség július 8. és július 18. Között a Neptun rendszeren keresztül. 

 1. Lehet-e csak egy specializációra jelentkezni? Legfeljebb hány specializációra lehet jelentkezni? 

A hallgatók nem adott specializációra jelentkeznek, hanem egy preferenciasorrendet adnak meg (1-től 6-ig) – de a kar törekszik arra, hogy kb. 10-20% túlkínálatot adjon specializációs helyből, hogy minél többen olyan specializációhoz jussanak hozzá, amilyet szeretnének 

 1. Lesznek-e létszámkorlátok? 

A specializációk csak akkor állíthatnak fel létszámkorlátot, ha a rájuk eső létszám felett jelentkeznek hozzájuk hallgatók.  

A sorbaállítás feltételeit a tanszékek a hivatalos specializációs tájékoztatóban adják meg. 

(Példa: 300 fő jelentkező esetén 3 tanszéket magába foglaló tanszék esetén ez a létszámkeret min 90 fő, 1 tanszékes specializáció min létszámkerete 30 fő. ) 

 1. Lesz e lehetőség specializáció-választásra az őszi félév regisztrációs időszakában, amennyiben a specializáció egy feltétele csak később teljesül?  

Igen, a be nem telt specializációk választhatók, Neptun kérvénnyel. Azonban a Specializáció-választásról szóló Dékáni Utasítás szerint bemeneti követelmények késedelmes teljesítése esetén a regisztrációs hét kezdetéig lehetséges specializációra való utólagos jelentkezési kérelmet benyújtani. Mivel a félév eleji szigorlatok csak ezután következnek, sajnos ilyen módon nincsen lehetőség specializálódni. 

 1. Mikor indul egy specializáció? 

Legalább 5 felvett jelentkező fő esetén az első évben minden specializáció elindul, ez alatt a dékán a specializációfelelős javaslatára döntést hoz az indulásról. 

 1. Mi történik, ha egy specializáció nem indul? 

 A hallgató arra a sorban következő megjelölt specializációra kerül, ahol még van hely.

 1. Aki specializáción van annak érdemes-e átjelentkezni? Kinek ajánljuk a régi specializációkról való áttérést? Kinek nem ajánljuk a régi specializációkról való áttérést? 

Aki specializáción van és abból legalább egy évet elvégzett, annak a Kar a specializáció befejezését javasolja, de ettől függetlenül szabad átjelentkezni. 

Aki specializáción van, de abból még lényegében semmit sem végzett el (passzív v. Erasmus félév(ek)) annak a Kar az átjelentkezést javasolja. 

 1. Mikor lehet átjelentkezni?  Hogy kell átjelentkezni? 

Az átjelentkezés lehetséges módja a jelentkezésekkel együtt adódik, a Neptun modulválasztási felületén és egy párhuzamosan leadott az átjelentkezésre vonatkozó Neptun kérvénnyel a jelentkezési  időszak 10 napjában – a korábban leadott kérvényeket a KTB elutasítja.

 1. Milyen szabályok vonatkoznak rám, ha az új specializációra jelentkezem, vagy átjelentkezem? 

Aki specializációt vált, annak az új rendszer szerinti előtanulmányi rendnek kell majd megfelelnie, minden tekintetben. Ez a specializáció féléveiben (7-9.félév), lévő, de nem a specializációhoz tartozó tantárgyak rendszerét is érinti. Erről külön tájékoztatás készül.

 1. Változások a szigorlati rendszerben. Milyen szigorlatok nem lesznek már? Mik lesznek az új szigorlatok? Kinek mi lesz kötelező? 

Specializációra jelentkezés/átjelentkezés esetén az új mintatanterv szerinti előtanulmányi rendnek (szigorlati rendszernek, vizsgáknak) kell majd megfelelni minden tekintetben, tehát az adott specializáció mintatantervében, illetve az új mintatanterveben a specializáción kívüli zónában előírt szigorlatok teljesítése lesz kötelező (új szigorlatok: ÉTM Szigorlat, Specializációs Szigorlat).  A régi képzés zárószigorlatai csak a régi specializáción végző hallgatóknak lesznek kötelezők. A két rendszer nem kombinálható, azaz vagy a régi, vagy az új rendszer szerint a szigorlatok és tantárgyak teljes kimérete elvégzendő. A régi rendszerben letett szigorlatok specializációváltás esetén csak akkor fogadhatók el, ha a felelős tanszék azt elfogadja egy új szigorlattal ekvivalensnek (pl. a régi szerkezeti specializáción tett ÉTM szigorlat elfogadható lesz az új általános ÉTM szigorlat helyett). 

 1. Specializációválasztás előtt állok, idén akartam megcsinálni a Tartószerkezetek szigorlatot, megcsináljam-e? 

Az új specializációkon nem lesz már kötelező a Tartószerkezet és az Épületszerkezettan Zárószigorlat, Specializációs szigorlat és ÉTM (ÉTM 1-3 alapján) szigorlat lesz helyettük.  A változás ugyanakkor a szigorlat nélkül záródó tantárgycsoport vizsga nélküli tantárgyainak vizsgásra történő változását is magában foglalja bizonyos esetkben, ez minden esetben az előtanulmányi rendben ellenőrzendő. 

 1. Honnan tudom, hogy milyen tárgy minek felel meg? Honnan tudom, hogy milyen tantárgyak fogadhatók el előteljesítésként egy specializáción? 

Az egyedi helyzeteket egy ekvivalencia táblázat segíti, amelyet a Kar és a HK honlapján lehet megtekinteni. 

 1. Az ekvivalencia táblázatban előfordul, hogy egy korábbi tárgy utódja nem ugyanolyan kreditértékű. Ha akkreditálom, akkor a teljesített kreditjeim száma is az újnak megfelelően változik? 

Nem, a teljesített kreditek száma a valóban teljesített tárgy alapján lesz számolva, az akkreditáció csak azt jelenti, hogy az új tárgy a tantervben teljesítettnek tekinthető. Ha ez alapján előáll olyan helyzet, hogy már minden tárgy teljesítése el van fogadva, de még nem gyűlt össze a tantervnek megfelelő 300 kredit, akkor a különbözetet szabadon választott tárggyal kell pótolni. Az ekvivalenciák automatikusak, nincs szükség külön kérvény beadására.

 1. Ha amiatt lépem túl a kreditekkel a 110%-ot, hogy átmentem egy új specializációra, a fizetési kötelezettség elengedhető? 

Sajnos nem, ezt egységes egyetemi szabályzat szabályozza. Javasoljuk, hogy akit ez érint, az mérlegelje, hogy ezzel együtt is megéri-e neki az átjelentkezés. 

 1. Tervező specializáción vagyok, a kötvál tárgyakat már nagyrészt teljesítettem, de még néhány hiányzik. Az új elérhető kötvál tárgyak jellemzően 2 helyett 3 kreditesek, lehet még valahogy 2 kredites kötválokat felvenni, hogy ne kelljen plusz krediteket teljesítenem?

2022 őszén indulni fognak a régi kódú tantárgyak is, ezt követően indokolt esetben lehet kérvényezni a kurzusok indítását.

 1. Tervező specializáción vagyok, az Épszerk 6/7/8-at még nem teljesítettem. Az új tantervben ezek a tárgyak is vizsgásak, van lehetőségem a régi szerint ezeket félévközi jegyes tárgyként teljesíteni?

Aki a régi specializáción marad, annak vizsga nélküliek maradnak a tantárgyak a 2022 március előtti előkövetelményekkel, aki az új specializációra jelentkezik át, annak nem lesz zárószigorlata, viszont ezeket a tantárgyakat vizsgásan kell elvégeznie, a 2022 március 30-tól érvényes előkövetelményekkel. 

 1. Ha már specializáción vagyok, újrafelvételizés esetén lehet kérelmezni, hogy a régi specializációra kerüljek vissza?  

Igen, erre a KTB adhat engedélyt, de csak a 2022/23-as tanévben biztosított korlátozás nélkül a lehetőség. 

 1. A régi tanterv tárgyai mennyi ideig fognak még futni? 

A 9. féléves kötelező és kötelezően választható tantárgyak terv szerint csak a 2022/23-as tanévben indulnak normál menetrend szerint. Ezt követően az ekvivalencia táblázat szerinti utód tantárgyak vehetők igénybe. Indokolt esetben a kurzusok a teljes kifutásig indíthatók lesznek, de ezt egyedileg kell kérvényezni.  

A 7. félév tantárgyai már 2022 őszén is csak külön kérésre indulnak. 

Az utód nélküli tantárgyak a teljes kifutás végéig indulnak.

 1. Fog-e indulni keresztfélév azokból a tárgyakból, ami megmarad, de más félévre került?

Igen, Színdinamikából szükség esetén tud indulni keresztfélév, ezt az igény célszerű jelezni a tanszéknek és a KHK-nak. Műemlékvédelemből a váltás éppen úgy jön ki, hogy egymás után (2022 tavaszi és őszi félévben is indul a tantárgy, így erre itt nincs szükség. 

 1. Bsc képzésen vagyok, újrafelvételiztem osztatlan képzésre. Teljesítettem a bemeneti feltételeket. Amennyiben felvételt nyerek a képzésre, tudok ősztől specializálódni?

Az osztatlan képzésre felvételiző hallgatóknak, akik korábban a BME ÉPK alapképzésére jártak, a tárgyak átvezetése után van lehetősége valamelyik specializáción folytatni a képzésüket, ehhez azonban a regisztrációs hét kezdetéig le kall adniuk a specializációra való pótjelentkezés kérvényét, amelyben nyilatkozniuk kel, hogy az átvezetett tantárgyakkal meg fognak felelni a specializációválasztás bemeneti feltételeinek (ehhez azonban még az átvezetések nem kell, hogy befejeződjenek). A specializációra való pótjelentkezéssel azonban csak a be nem telt specializációkra lehet bejutni. 

 1. Régi specializációról való átjelentkezés esetén kötelező priorlistát állítani? Ha nem kerülnék be a kívánt specializáció(k)ra, maradhatok a régi specializációmon? 

Régi specializációról való átjelentkezés esetén, tekintettel arra, hogy az átjelentkezők számára nem minden specializáció választása jár azonos anyagi és kreditfelvételi következményekkel, az átjelentkezés során megadható hatnál kevesebb számú specializáció is, azzal a kitétellel, hogy amennyiben egyik megadott specializációra sem nyer a hallgató felvételt, akkor a régi specilaizáción marad.
Aki azonban sikeresen átjelentkezett, és a tanulmányait egy új specializáción megkezdte, az már nem térhet vissza a régi specializációjára. 

 1. A Közgazdaságtan 1 megfelel-e az új Közgazdaságtan tantárgynak? 

Igen.

 1. Lehet-e két specializációt párhuzamosan végezni? 

Hivatalosan egyelőre nem lehet. A két specializáció együttes végzésének lehetőségét a kar még nem dolgozta ki. Jogi és technikai kérdéseket is tisztázni kell. Ha a diplomában szeretné mindkét specializációt látni, azt egyelőre nem tudjuk biztosítani. 

 1. Mit csináljon aki a régi specializáción maradt és a TT2-t elvégezte, de a TT3-at még nem? 

Kérje a választott tanszéket, hogy indítsanak neki TT3 kurzust, ill. ha van ilyen jelentkezzen erre. Aki egyiket sem végezte még el, az élhet a két új tárgy választásának lehetőségével, de ebben az esetben ügyelni kell arra, hogy egy többlet szabadon választható kredit keletkezik, amit meg kell szerezzen szabadon választható zónában.