BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Pénzügyek

007 - Felszólalás pénzügyi kirovás ellen

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • Ezt a kérvényt bármely, az Egyetem által (Neptunban) kiírt tartozással szemben be lehet nyújtani, ha a kötelezettség jogcímét nem tartod jogosnak, és ezt indokolni is tudod vagy  a kötelezettség összegével nem értesz egyet. 

 • A kérvény elsősorban különeljárási, idegen nyelvi és testneveléssel kapcsolatos kiírt díjak esetében adható be.

Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni?

 • A kérvényhez célszerű PDF formátumban csatolni az érintett tanszék/szervezeti egység saját hibáját elismerő nyilatkozatát is; azzal kapcsolatban, hogy a befizetendő tétel azért került ténylegesen tévesen kiírásra, mert az érintett egység a Neptun rendszerbe téves adatot vitt fel, vagy azt rosszul kezelte.

A kérvény elérhetősége: A kirovást követő 15 munkanapon belül élhetsz fellebbezéssel. A kérvény folyamatosan elérhető.

Kérvény díja: a kérvény nem díjköteles

Megjegyzés: A kérvényt ne a klasszikus helyen keressétek! Ezt a kérvényt úgy lehet elérni, ha a Neptunban a Pénzügyek oldalon a vitatott kiírt tétel mellett, jobb oldalon a + gombra kattintotok, és ott a Kérvény leadása opciót választjátok! 

 

010 - Önköltség mérséklési kérelem

Milyen esetben adható le a kérvény?

A tanulmányi és a szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentésére vonatkozóan is szükséges leadni kérvényt. 

Jogosultak jogköre: A kérvény leadására jogosult az Egyetem minden önköltséges képzésen lévő hallgatója.

Tanulmányi alapú igénylés esetén elég csupán a kérvényt leadni a szükséges átlag feltüntetésével. Az elmúlt két aktív félév korrigált kreditindexe és a súlyozott tanulmányi átlagától függően kapható kedvezmény. 

Amennyiben a hallgató szociális helyzetére hivatkozva kérelmez költségtérítés-/önköltségcsökkentést, a kérvényen kívül egyéb dokumentumok beadására is szükség lehet. Ez jelenleg szociális pályázat leadását jelenti, a MŰEPER rednszerben. Az aktuális félévre vonatkozó információkat és határidőket a Kari Hallgatói Képviselet saját honlapján elérhetővé teszi. 

 • Kreditdíj csökkentése, mely esetében az alábbi szempontok vehetőek figyelembe: 

 • a tanulmányi teljesítmény mutatószámai (korrigált kreditindex); 

 • többlet tanulmányi teljesítmény; 

 • szociális helyzet 

  • a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázaton vagy önköltség csökkentés pályázaton elért pontszám alapján 

  • a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság (HEB) javaslatára

 • 2. Alapdíj csökkentése – kizárólag a HEB javaslatára.

 •  A mérséklés mindkét esetben lehet teljes vagy részleges, mértékét a rendelkezésre álló kari keretösszeg és a kérvényezők száma is befolyásolja

 

Elfogadás esetén a döntés szerinti kedvezményben részesül a hallgató. 

*Általában a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázási időszaka után megnyílik az önköltség csökkentés igényléséhez (a NEPTUN kérvény leadási időszakának környékén) egy új szociális pályázat. Ez nem önálló pályázat, hanem a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázat igazolási körülményeit követi, csupán külön határidőkkel leadható azok számára, akik a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatot a támogatás elnyerésére nem adták le, vagy pályázatuk nem lett hiánytalan, és szociális alapon szeretnék benyújtani az önköltség csökkentési kérelmet.

A kérvény elérhetősége: A szociális pályázási időszak után nyílik meg általában a kérvény. Főszabályként a kérvény az őszi félévre szeptember 1-jén, a tavaszi félévre február 1-jén kerül megnyitásra és a szorgalmi időszak negyedik hetének utolsó előtti munkanapjáig adható be. 

Kérvény díja: a kérvény nem díjköteles

Megjegyzés: A leadott kérvényekben a kérvényhatáridő lejárata után, egyidejűleg dönt a Kar Dékánja a KTB javaslata alapján

 

012/B - Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszra

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • Amennyiben a hallgató jelenleg állami ösztöndíjas képzésen tanul, de saját döntése alapján szeretné magát önköltséges státuszba soroltatni az adott képzésen (például azért, mert a mesterképzésen szeretne több állami támogatású félévet igénybe venni), lehetősége adódik rá a kérvény leadásával. 

 • A besorolás legalább egy tanév időtartamra szól és a visszasorolásra csak a tanulmányi eredmény alapján történő átsorolásnál előírtak szerint lesz lehetőség. 

 • Az önköltséges/költségtérítéses hallgatóknak a regisztrációs hét végéig ki kell nyomtatniuk Képzési Szerződésüket két példányban és a KTH-n leadni, különben nem kezdhetik a félévet aktív státusszal

A kérvény elérhetősége: Főszabályként a kérvény a félévet megelőző 15. napig adható be. 

Kérvény díja: a kérvény nem díjköteles

 

026 - Tanulmányi ösztöndíj felülvizsgálati kérelem

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • Amennyiben a hallgató az előző félévben Erasmus program keretében külföldön folytatta tanulmányait, ezért a félév közben változott a tanulmányi ösztöndíj osztásának alapjául szolgáló mérőszám értéke a beakkreditálást követően, passzív féléven volt, vagy jogtalannak érzi a számára megállapított ösztöndíj összegét, kérheti annak felülvizsgálatát. 

 • A kérelmet akkor add be, ha a havi ösztöndíjad nem felel meg az általad számítottnak. Akkor is add be a kérelmet, ha a tanulmányi eredményeid még nem véglegesek a Neptun rendszerben, ezt a kérelemben külön kell jelezni.

A kérvény elérhetősége: A kérvény a harmadik ösztöndíjkifizetéstől számított 15 munkanapon belül adható be. A határidő jogvesztő.

Kérvény díja: a kérvény nem díjköteles

 

034 - Szociálisan hátrányos helyzet bejelentése

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • A jogosultság intervalluma az az időszak, amelyre hivatalosan meg lett állapítva a kedvezmény (pl.: rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama). 

 • A kérvény benyújtása során szükséges megadni az igazolást kiállító intézmény nevét és székhelyét is, valamint legördülő menüből kiválasztani a kedvezmény típusát.

A kérvény elérhetősége: a kérvény bármikor leadható

Kérvény díja:  a kérvény nem díjköteles

Megjegyzés: A bejelentéshez az önkormányzat, vagy a jegyző által kiállított határozatot a kérvény leadását követő 2 munkanapon belül ügyfélfogadási időben a KTH információs pultjánál le kell adni.

 

101 - Kérelem önköltségi díj és kollégiumi díj részletfizetésére és/vagy befizetési határidejének módosítására

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • Azok a hallgatók, akiknek nehézséget okozhat az önköltségi díj határidőre történő teljes kifizetése, kérvényezhetik a NEPTUN rendszerben az önköltségi díj részletfizetését, vagy a fizetési határidő módosítását.

 • A kérelem leadásával az alábbi kedvezmények érhetőek el: 1. Részletfizetési lehetőség, 2. Fizetési határidő módosítása

 • Részletfizetés esetén úgy kell meghatározni a részletfizetési határidőket, hogy az önköltségi díj legalább felét legkésőbb a vizsgajelentkezés kezdetét megelőző napig, a teljes összeget pedig az adott félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig a hallgató köteles legyen az Egyetem részére befizetni. 

 • A részletfizetés vagy határidő módosítás alapvetően egy szabad indoklású kérelem, ahol a hallgatónak a saját körülményeit, illetve indokait felsorakoztatva kell megigényelnie a kedvezményeket. Amennyiben szociális alapon szeretné elnyerni a kérvényt, azt a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás hiánytalan pályázatáról készült pontszámigazoló lappal tudja igazolni. 

 • Az önköltség csökkentési kérvény leadásához szükséges dokumentumokra lesz itt is szükség. (lásd 010-es kérvény), az ott leadott kérelem ide is elfogadható.

 • Jogosultak jogköre: az Egyetem minden önköltséges képzésen lévő hallgatója.

 • Részletfizetési vagy határidő módosítási kérelem esetén meg kell jelölni a kívánt fizetési határidőket, illetve részletfizetés esetén az összegeket is

 • A kérvény leadásnál fontos az indoklás, jól átgondoltan kell megfogalmazni a leadás okát, körülményeit. Az megfogalmazott okokat és körülményeket alá is kell támasztani dokumentumok és igazolások csatolásával. Többek között szociális alapon is kérvényezhető a részletfizetés vagy határidő módosítás, ehhez a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázat pontszámigazoló lapjának csatolása szükséges.

 • Kollégiumi díj fizetési kötelezettség alóli részleges vagy teljes mentesség csak a szociális helyzetet igazoló dokumentum (a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázat pontszámigazoló lapja) csatolásával nyerhető el. Az indoklás mellett így ennek csatolása is szükséges.

A kérvény elérhetősége: a fizetési határidő mind az őszi, mind a tavaszi félévben a fizetési határidő lejárata előtti nap

Kérvény díja: a kérvény nem díjköteles

Megjegyzés: kiírt tételről indítandó

 

105 - Átsorolási kérelem állami ösztöndíjas pénzügyi státuszra

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • A TVSZ 74/D. § (1) bekezdése alapján az önköltséges hallgató a tanév végét követően, legkésőbb augusztus 31-ig a TR-ben benyújtott kérelemben kérheti, hogy tanulmányait a soron következő tanévtől kezdődően állami ösztöndíjas képzésben folytathassa.

 • Ezt a kérvényt csak A TVSZ 74/D. § (4) pontja alapján meghatározott hallgató kérheti (az az önköltséges hallgató kérheti átsorolását állami ösztöndíjas képzésre, aki az utolsó két aktív félévében legalább a TVSZ 3. mellékletben meghatározott számú kreditet szerzett és az utolsó két aktív félévre számított súlyozott tanulmányi átlaga meghaladja a 3. melléklet szerinti értéket). Nem lehet átsorolni azt a hallgatót, aki az egyéni (12 félév) vagy a képzésre (K+2) felhasználható támogatott féléveit elhasználta már.

 • A TVSZ 74/D. § (5) pontja alapján a megüresedett állami ösztöndíjas helyeket a szak, kérelmet benyújtó, önköltséges hallgatóival lehet feltölteni az utolsó két aktív félévre számított súlyozott tanulmányi átlag csökkenő sorrendje szerint. Ha az utolsó helyen azonos átlageredményű hallgatók állnak, azt kell átsorolni, aki több kreditet szerzett.

A kérvény elérhetősége: aktuális félév regisztrációs időszakának végéig

Kérvény díja:  a kérvény nem díjköteles

 

111 - Be nem érkezett befizetés reklamációja

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • amennyiben az utalás összege 3 munkanapon belül nem jelenik meg a gyűjtőszámlán, ennek a kérvénynek a leadásával lehet kérni az eset kivizsgálását

Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni?

 • csatolni kell az utalásról szóló banki bizonylatot, melynek kötelező elemei: forrásszámlaszám, cél számlaszám, összeg, közlemény, utalás dátuma

A kérvény elérhetősége: a kérvény bármikor beadható

Kérvény díja: a kérvény nem díjköteles

Megjegyzés: Csak bankszámlaszámról lehet a gyűjtőszámlára utalni, csekkel postai úton, stb. TILOS, az elveszett pénzekért az egyetem felelősséget nem vállal.