Vizsgák és szigorlatok rendje

Vizsgák és szigorlatok rendje

2020 tavaszi félévben, a távolléti oktatás alatt szervezendő vizsgák szervezésére vonatkozóan a BME Építészmérnöki Karának Kari Tanulmányi Bizottsága az ETB távolléti oktatásra vonatkozó irányelvei és a BME TVSZ rendelkezései figyelembevételével a távolléti oktatás vizsgaidőszakának idejére a következőkre tesz javaslatot.

Általános elvek:

 •  a vizsgák számát az Építészmérnöki Karon a Koordinációs Bizottság 2020. március 16-án kelt intézkedéseinek 13. pont b) alpontjában előírt vizsga- és szigorlati alkalom meghirdetési kötelezettségtől eltérő módon a TVSZ által előírt mennyiségek szerint kell meghatározni, azzal a kitétellel, hogy a technikai nehézségek miatt (megszakadt internetkapcsolat) a vizsgát megszakítani kénytelen hallgató a vizsgát 2020 félévre vonatkozó KTB határozat értelmében pótolni tudja,
 • amennyiben egy hallgatónak a vizsga során olyan technikai nehézségei adódnak, amely a vizsga megszakításához vezet, ezt az első adandó alkalommal (a BME szabályozásnak megfelelően) köteles jelezni a - vizsgáztató tanszék felé a BME által meghatározott módon, ennek hiányában a tárgyfelelősnek írt e-mailben,
 • amennyiben a technikai nehézségek miatt megszakadt vizsgák pótlása más alkalommal nem biztosítható, úgy a pótlás egy erre a célra fenntartott, a TVSZ által előírt vizsgaalkalmak számán felüli, külön alkalmon biztosítandó,
 • technikai nehézségek miatt megszakadt vizsga esetén a pótlási alkalom igénybevétele a hallgató számára díj- és következménymentes,
 • a technikai nehézségek miatt megszakadó vizsgaalkalom pótlására fenntartott alkalmon, újból megszakadó vizsga pótlását a vizsgát szervező tanszék a lehetőségek figyelembevételével igyekszik megszervezni, ha erre még van lehetőség.

Írásbeli vizsgaalakalomra vonatkozó szabályok:

 • az írásbeli vizsgákat digitális eszközök segítségével online módon, időkeret megjelölésével kell megtartani, amely időkeretbe fájlfeltöltési szükséglet esetén a feltöltéshez szükséges, a vizsgázók által előzetesen megismert, dedikált időkeretet is figyelembe kell venni (minimum 5perc és feltöltendő fájlonként további 3 perc),
 • a információs technológiai eszközök segítségével online módon szervezett vizsga időtartama lényegesen ne térjen el a tantárgyi adatlapon szereplő (egyéb esetben szokásos) időtartamtól,
 • az írásbeli vizsgák esetén a személyazonosság megállapításának módjaként a rendszerhez való jogosultság meglétét kell tekinteni,
 • a hallgatótól a vizsga részeként kérhető olyan nyilatkozat, hogy a vizsgafeladatokat saját maga, külső segítség igénybevétele nélkül készítette el.

Szóbeli vizsgaalkalomra vonatkozó szabályok:

 • szóbeli vizsgaalkalom alapesetben információs technológiai eszközökkel, kamera használata mellett, online módon történik,
 • az információs technológiai eszközökkel szervezett szóbeli vizsgaalkalom során a hallgató nem kap felkészülési időt, ezt a tényt azonban a felelet értékelésénél figyelembe kell venni,
 • a vizsga alkalmával személyazonosító okirat felmutatása a személyazonosság igazolása céljából kérhető a hallgatótól,
 • a vizsgáról és a vizsga során felmutatott okmányokról felvétel nem készíthető (ETB állásfoglalás szerint),
 • a kamerával való szóbeli vizsgát technikai okbókból vállalni nem tudó hallgatók számára, amennyiben ezt a vizsgaidőszak kezdete előtt jelzik a tárgyfelelősnél, a vizsgáztató tanszék alternatív vizsgázási lehetőséget ajánl fel,
 • amennyiben a vizsgaalkalom technikai nehézségek (pl. az internetkapcsolat minősége) miatt megszakadna, a vizsgáztatók a hiba minősége és hossza figyelembevételével döntenek a vizsga folytatásáról vagy felfüggesztéséről, utóbbi döntést jegyzőkönyvezni kell,
 • az információs technológiai eszközökkel szervezett szóbeli vizsga során a TVSZ 126.§ (2-3) pontja szerinti nyilvánosságot, illetve harmadik személy jelenlétét, csak a hallgató kifejezett kérésére kell biztosítani.

Kérdés esetén keressétek Macsek Kata oktatási referenst az oktatas@epiteszhk.hu címen!