A Hallgatói Képviselet működése

Az Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának (KHÖK) automatikusan tagja a Kar minden hallgatója.
A KHÖK vezető testülete a 14 fős Hallgatói Képviselet (HK), melyet a Kar hallgatói választanak minden év őszén. Mindenki választó és választható, a megbízatás egy évre szól.

A HK munkáját az oktatókkal való kapcsolattartásokon kívül az alábbi 4 területtel lehet leírni:

  1. Oktatás, tanulmányok
  2. Hallgatói juttatások
  3. Kollégium
  4. Kari közélet

A Hallgatói Képviselet szervezeti felépítését részletesen a BME ÉPK HÖK SZMSZ-ben és annak mellékleteiben olvashatjátok (legalsó menüpont), a következőkben ennek kivonatával ismerkedhettek meg. A jobb oldali menüpontok segítségével könnyen áttekinthetitek működésünk lényegét.

A Hallgatói Képviselet elnöke és az alelnök(ök) alkotják az elnökséget. Feladatuk, hogy együttesen lefedjék a képviselet munkáját, részt vegyenek a képviselet belső bizottságain, tartsák a kapcsolatot más karok képviselőivel és a kar vezetőivel.

Az elnökség számon kérheti a referenseket és a bizottságok vezetőit elvégzendő feladataikról. A HK tagjainak beszámolóval tartoznak az elvégzett munkájukról.

Az elnökség feladata a kapcsolattartáson túl a reprezentatív eseményeken való részvétel, legyen az hallgatói, kari vagy egyetemi szintű.

Az elnök jogait és kötelezettségeit távollétében az elnökség gyakorolja.

A képviselet fő feladatait az oktatási, juttatás-térítési, kollégiumi és gazdasági referensek látják el.

A referensek hetente többször egyeztetnek az elnökséggel és a többi referenssel munkájukról: ha egy adott bizottsági tagra több referens/vezető is oszt feladatot, abban az esetben ezt egymással egyeztetve kell prioritás szerint rendezni, határidőket szabni. Közép és hosszú távú stratégiai feladatok esetén a sorrend kialakulása az elnökség feladata.

A területek vezetőit bizottságok segítik. A referensek nem minden esetben egyeznek meg a bizottságok vezetőivel, a referensek azok, akik a kar és az EHK irányában kommunikálnak, míg a bizottságok vezetői a referensek feladatainak operatív részét segítik.  A vezetők irányítják a bizottságokat, a határidőket számon tartva hívják össze azt.

A határidős feladatok elszámolásakor a bizottság vezetőjét kérheti számon az elnökség, a bizottságok tagjait a vezetőjük.

A referensek munkáját segítik a bizottságok, melynek tagja lehet mind választott képviselők, mind mandátummal nem rendelkező, az SZMSZ 4. számú mellékletében meghatározott testületek tagjai. A bizottságok munkája előkészíteni a HK döntéseit HÖK-ös és kari szintű kérdések esetén. Ezek a bizottságok rendszeresek, ám ha helyzet kívánja rendkívüli időpontban is megtarthatóak. Állandó tagjait az Alakuló ülést követő 3 héten belül választja meg a HK.

Belső Oktatási Bizottság
Feladata a HK oktatáspolitikai koncepciójának megfelelően megtárgyalni az előterjesztéseket, illetve aktuális oktatási ügyeket. Munkája a Kari Oktatási Bizottsággal szinkronban történik, szavazásra bocsájtott kérdések előtt a HK rendszeres heti ülése előtt megtárgyalják a kérdést, majd arról még a kari bizottságot megelőző ülésen beszámolnak.
 

Belső Kollégiumi Bizottság
Feladata a kollégium életszínvonal biztosítása és fejlesztése, ehhez kapcsolódóan pályázatok kiírása, problémák kezelése. A BKB tagja a kollégium vezető mentora, biztosítva az egyszerű kapcsolattartást. A KB tárgyalja a közéletet és öntevékeny köröket is érintő tárgyi feltételek biztosítását.
 

Utánpótlás bizottság
A HK mindenkori elnöke hívja össze, legalább kétheti rendszerességgel. Az utánpótlás segítése, bevonásával kapcsolatos feladatokat készítik elő, mind HK, mind kari közéleti szinten. Feladata segíteni a közéleti csoportok fluktuációjából adódó problémákat, segítik az új öntevékeny körök első lépéseit, a posztváltásokat már meglévő körökben. A mindenkori képviselet csapatépítő és munkatréningjeinek előkészítése és ütemezése is feladatuk.
 

Öntevékeny köri gyűlés
A HK öntevékeny köri felelőse hívja össze, ahol az öntevékeny körök vezetői és a kollégium vezetői vesznek részt. Ezeken a találkozókon egyeztetik a körök programjaikat, értesülnek az eszköz- és ösztöndíj pályázattal kapcsolatos változásokról és a HK őket érintő döntéseiről.

Kari Tanulmányi Bizottság
A TVSZ 2§ (3) alapján a Kari Tanulmányi Bizottság hatásköre minden tanulmányi- és vizsgakérdések körébe sorolt – és szabályzatban más személyhez, vagy testülethez nem rendelt – ügyre kiterjed. Így a KTB dönt többek között az utólagos tárgyfelvétel és -leadás ügyéről, a zárthelyi ütemezéséről, a méltányossági kérelmekről, a vizsgarend kialakításáról, javító célzatú tárgyfelvételről és azokról az esetekről, amiről a TVSZ vagy más szabályzat nem rendelkezik. A KTB jelenleg hat tagú és tagjainak felét a Hallgatói Képviselet delegálja tagjai közül - a HK elnök és az oktatási referens automatikusan delegált tagok.

A KTB hallgató tagjai:

Horváth Bálint
Gulyás Eszter
Komonyi Dániel

Kari Oktatási Bizottság
A Kari Oktatási Bizottság tesz előterjesztéseket a Kari Tanács számára különböző tanulmányi-, oktatási- és vizsgaügyekben. A Bizottság tagjai a Kari Tanács által választott tanszéki oktatók mellett a Hallgatói Képviselet két delegáltja.

Horváth Bálint
Gulyás Eszter
 

Kari Kreditátviteli Bizottság
Karunkon, az Egyetem többi karához hasonlóan a tárgyak akkreditációját a Kari Kreditátviteli Bizottság végzi. A Kari Kreditátviteli Bizottságnak legalább egy, tanácskozási jogú hallgató tagja van, akit a Hallgatói Képviselet delegál tagjai közül.

A Kari Kreditátviteli Bizottság hallgató tagja:

Gulyás Eszter

Feltöltés alatt.